CENA: 2100.00 rsd

Izrazava se kao ratio normalne vrednosti
> 1.5

Nema klinički značaj

Poremecaj u hemostaznom sistemu koji onemogucava da aktiviran Protein C izvrsi inhibiciju 5. faktora koagulacije i tako spreci nekontrolisano stvaranje tromboza sto se ispoljava kod:
Mutacija faktora V (Leiden)
Naslednih patoloskih rezistencija na aktivisani protein C
Ponavljanih pobacaja
Rekurentnih venskih tromboembolija

21-35 dana

cP

1

2-8°c =1-2h trasport na ledu